Equip Pedagògic

L’equip està format per professionals de l’ensenyament amb una llarga experiència docent i amb renovades ganes de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Lorena
Valenzuela
Porras
Directora

lvalenzuela@cepcalvia.es


Teresa
Bonache
Secretària

tbonache@cepcalvia.es


Victòria
Carbou
Assessora Metodologies

vcarbou@cepcalvia.es


Tomàs M.
Oliver

Assessor Lingüístic
tmoliver@cepcalvia.es


Tomeu
Carrió

Assessor Metodologies
tcarrio@cepcalvia.es


Borja
Rodríguez
Assessor Metodologies i Coodinador TIC
brodriguez@cepcalvia.es